Participatief documenteren

Participatief documenteren is een gebeurtenis of proces (bijvoorbeeld een opvoering, een workshop, een creatieproces) documenteren in samenwerking met de betrokkenen of de (erfgoed)gemeenschap. Specifieke methodes hiervoor zijn bijvoorbeeld het gemeenschappelijk maken van een video of de aanleg van een ‘broekzakarchief (waarin de betrokkenen met hun smartphone via apps geselecteerde waarnemingen uit het dagelijkse leven documenteren

Notatie

Notatie betekent – het proces of de methode om iets (in de context van de podiumkunsten: choreografie, scenografie, muziek, regie) met behulp van een systeem of reeks van kenmerken, tekens, figuren, of letters te representeren – een systeem van letters, symbolen of afgekorte uitdrukkingen die in kunst of wetenschap gebruikt worden om technische feiten of

Motion capture

Motion capture is een digitale technologie die het oppervlak van een bewegend lichaam omzet in numerieke data.  Hiertoe worden reflecterende markers op specifieke plaatsen van het bewegende lichaam bevestigd. De driedimensionale trajecten van deze markers worden vervolgens opgenomen. Uit deze opnames wordt een dataset gewonnen die correspondeert met de driedimensionale coördinaten van een marker. De

Interview

Een interview is een vraaggesprek tussen twee (of meerdere) personen: de interviewer die de vragen stelt en de geïnterviewde die de vragen beantwoordt. Het is een methode om informatie van of over iemand te vergaren. (Uit: https://www.ensie.nl/redactie-ensie/interview) Een interview wordt meestal ingezet om te peilen naar de subjectieve beleving van de geïnterviewde of om retrospectief iets

Fotografisch

‘Fotografisch’ duidt aan dat het documenteren gebeurt met behulp van de fotografie. Oorspronkelijk betrof dit het vastleggen van beelden op lichtgevoelig materiaal middels een camera. De digitale fotografie neemt de beelden op middels een lichtgevoelige sensorchip en slaat ze digitaal op op een geheugenkaart. Fotografie gold lang als in hoge mate werkelijkheidsgetrouw en ‘objectief’. Nochtans maakt

Documentatie verzamelen

Hieronder verstaan we het bij elkaar brengen van (bestaande of nieuw aangemaakte) documenten of documentatie. Op YouDoc.be ligt de focus op het creëren of aanmaken van nieuwe documentatie. Toch verkiezen we om ‘documentatie verzamelen’ hier te vermelden omdat er in de podiumkunsten al heel wat gedocumenteerd wordt. Dit gebeurt voor verschillende doelen, zonder dat dit expliciet

Beschrijvend

‘Beschrijvend documenteren’ betekent dat je woorden gebruikt om iets te vast te leggen. Een synoniem voor beschrijvend is ‘descriptief’. Indien de vorm en manier van beschrijving volledig vrij wordt gelaten, kan ‘beschrijven’ een manier zijn om een individueel, subjectief perspectief op iets weer te geven. Door vaktaal of een bepaalde methode van beschrijven te gebruiken, wordt een

Audiovisueel

‘Audiovisueel’ betekent “zicht- en hoorbaar”. Het gaat met andere woorden over de combinatie van bewegend beeld en geluid. Audiovisueel documenteren kan met film en video (analoog, digitaal, 3D). Opmerking: de begrippen ‘video’ en ‘film’ verschillen sinds de uitbreiding van de digitale techniek voor film alleen nog op inhoudelijk vlak: met ‘film’ wordt een hoogwaardige en lange

Audio

‘Audio’ betekent “betrekking hebbend tot geluid en gehoor”. Bij het audio-documenteren worden geluiden (zoals muziek of gesproken tekst) geregistreerd bijvoorbeeld met een opnameapparaat of in een opnamestudio.

Annoteren

Annoteren betekent een commentaar of (kritische en/of verklarende) aantekening aan passage of onderdeel van een document (tekst, afbeelding, audiovisueel,…) toevoegen.